Help your child’s reading.

Reading is happening all the time in a classroom and in school. It is taught in specific literacy lessons, but children are practising and using their ‘reading’ constantly. They are reading instructions, maths language, music language, information books, topics and signs, displays, registers, charts, games and the list goes on. They’re reading on computer, TV and interactive whiteboard screens too.

A child’s ‘reading journey’ begins with ‘learning to read’ and moves on into ‘reading to learn’. This advice will help you to make sense of the different terminology and understand how reading is taught and developed.

I found this website surfing and I think it’s worth it enter and see. This is a free website built to help you with your child’s learningRecommended by 100% of teachers and full of great support for reading, and Maths.

Oxford Owl has over 250 FREE eBooks! With linked activities.

La lectura ocorre tot el temps a l’aula i a l’escola. S’ensenya a les classes de literatura específiques, però els nens estan practicant i utilitzant la seva “lectura” constantment. Llegeixen  les instruccions, llenguatge matemàtic, música, llibres d’informació, temes i senyals, pantalles, registres, cartes, jocs i la llista continua. Estan llegint en les pantalles d’ordinador, televisió i pissarra interactiva també.

“L’aventura de la lectura” comença amb” aprendre a llegir “i passa a” llegir per aprendre “. Aquest consell l’ajudarà a donar sentit a la diferent terminologia i entendre com la lectura s’ensenya i es desenvolupa.

Vaig trobar aquesta web navegant i crec que val la pena entrar i veure. Aquest és un lloc web gratuït dissenyat per ajudar amb l’aprenentatge del seu fill. Recomanat pel 100% pels mestres i ple de grans recursos per a la lectura, i les matemàtiques.

Oxford Owl té més de 250 llibres electrònics gratuïts! Amb activitats vinculades. Oxford Owl

Help your child’s reading with free tips & free ebooks | Oxford Owl.